கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,

    V/S 
ஒபாமா                                                                        ஒசாமா 
(OBAMA)                                                                         (OSAMA)

( ஒரு எழுத்து வித்தியாசத்தால் உலகின் எதிரெதிர் துருவமாய்  மாறிய மனிதர்கள் )


அமெரிக்க தலைவர்                                           அல்கொய்தா தலைவர்

 உலக மக்களால்                                                   உலக மக்களால்   
ஆச்சர்யமாக                                                         அதிர்ச்சியோடு  
பார்க்கப்பட்ட                                                         பார்க்கப்பட்ட  
அமெரிக்கர்                                                             அரேபியர்  


 இவர்  செய்வது                                                    இவர் செய்தது     
அதிகாரம்                                                                 அராஜகம் 

ஜனநாயகத்தால்                                                  தீவிர  வாதத்தால் 

அதிகாரம்  பெற்றார்                                           அராஜகம் செய்தவர்  


மக்களாட்சி                                                            இவரால் தீவிரவாதம் 
இவரை வளர்த்து விட்டது                             வளர்க்கப்பட்டது 


அதிகாரத்தால்                                                      அராஜகத்தால் 
உயர்ந்தார்                                                               அழிந்தார் 
(அழிக்க உத்தரவிட்டது )                                  (உயிரை விட்டது )