கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,

இந்திய 1000  ரூபாய்
 ஐந்து டாலர்  ஆஸ்திரேலியா பணம்
 UAE  வங்கி பணம்
 பகமைன் நாட்டு பணம்
 கனடா நாட்டு பணம் 

எகிப்திய நாட்டு பணம்
 லிம்பரா  நாட்டு வங்கி  பணம்
 லிபியா நாட்டு  வங்கி பணம்
 மலேசியா  நாட்டு வங்கி பணம்
 நியூசிலாந்து  நாட்டு  பணம் 

 பாகிஸ்தான் வங்கி பணம் 

 தென்ஆப்ரிக்கா  வங்கி பணம்

 பிரான்ஸ் வங்கி பணம் 
தாய்லாந்து   வங்கி பணம்
இந்தோனேசியா  வங்கி பணம்