கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,

ன்பே


ருயிரே

ன்பம் இல்லையடி

ரைந்து திங்களாய்

ன்னைகாணமல்

னமாகி விட்டதடி நெஞ்சம்

ன்று உன்னைகான்பேன் என

ங்கி தவிக்குதடி என் நெஞ்சம்

யப்படாதே கண்ணே

ரு வார்த்தை சொல்

டி வருவேன்

வ்வளவு எதிர்ப்பையும் அத்துமீருவேன் உன்னை மணக்க.....