கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,

ஒரு GB  நினைவகம் அப்போது எப்படி இருந்தது இப்போது எப்படி இருக்கிறது என்பதை  கீழே பாருங்கள் 


20  வருடங்களுக்கு முன் 1 GB  நினைவகம்

தற்போது 1 GB  நினைவகம்